lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจ้งส่งของประจำเดือน มิ.ย. 58 จ้า

เจ้าของร้าน

แจ้งส่งกระดาน IQ EQ โจทย์แนวสาธิต Lot#1 …

กระดาน IQ EQ โจทย์แนวสอบสาธิต

ขอบคุณที่ไว้วางใจและอุดหนุนแม่แพร์นะคะ ^^ (สำหรับบ้านไหนที่พลาดไปไม่ได้สั่งรอบแรก  รอแพร็บบบบนะคะ แม่แพร์จะเปิดสั่งจอง Lot#2ค่ะ แล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ)

สำหรับLot#1 …แม่แพร์ส่งของวันเสาร์ที่ 06/06/58

***รหัสที่ขึ้นต้นด้วย PB เป็นการส่งแบบพัสดุธรรมดามีใบตอบรับ ไม่สามารถเช็คสถานะในเว็บของไปรษณีย์ได้นะคะสำหรับลูกค้า ที่แม่แพร์แจ้งไว้แล้วว่าส่งแบบพัสดุธรรมดาและบางบ้านที่ของที่ส่งมีน้ำหนักเกิน  2 กก. จะไม่สามารถส่งแบบลงทะเบียนได้ค่ะ)

**สำหรับรหัส RJ สามารถน้ำเลขเข้าเช็คกับของไปรษณีย์ได้เลยนะคะ

1.       PB 4007 4747 9 TH นันทิกา

2.       PB 4007 4748 2 TH ณัฏฐี (จระเข้บัว)

3.       PB 4007 4949 6 TH จันจิรา

4.       PB 4007 4750 5 TH ร้านอู่ยา

5.       PB 4007b4751 9 TH เธียรพรรณ

6.       PB 4007 4752 2 TH สุวรรณนา

7.       PB 4007 4753 6 TH เรวดี

8.       PB 4007 4754 0 TH พีระยา

9.       PB 4007 4755 3 TH จิประไพทัต

10.   PB 4007 4756 7 TH วัลวิสา

11.   PB 4007 4757 5 TH กรกต

12.   PB 4007 4759 8 TH กมลพร

13.   PB 4007 4760 7 TH วรรณภา

14.   PB 4007 4761 5 TH รัตติยา

15.   PB 4007 4762 4 TH อมรรัตน์

16.   RJ 0981 0167 2 TH ธิดารัตน์

17.   RJ 0981 0168 6 TH โฉมอุษา

18.   RJ 0981 0169 0 TH ศิรินุช

19.   RJ 0981 0170 9 TH ณัฐนิชา

20.   RJ 0981 0171 2 TH ภศิน

21.   RJ 0981 0172 6 TH ฐติกาญจน์

22.   RJ 0981 0173 0 TH จิณห์นิมาศ

23.   RJ 0981 0174 3 TH สุภัสสร

24.   RJ 0981 0175 7 TH ศศิธร

25.   RJ 0981 0175 5 TH สิรินาถ

26.   RJ 0981 0177 4 TH มณฑาทิพย์

27.   RJ 0981 0179 8 TH ภูริถี

28.   RJ 0981 0179 1 TH อลิสา

29.   RJ 0981 0180 5 TH มาลีศรี

30.   RJ 0981 0181  TH ศรุตา

31.   RJ 0981 0182 8 TH กาญจนา

32.   RJ 0981 0183 1 TH แม่ออย(บางชัน)

33.   RJ 0981 0184 5 TH อภิชานี

34.   RJ 0981 0815 9 TH ยุวเรศ

35.   RJ 0981 0186 2 TH รินปวีร์

36.   RJ 0981 0187 6 TH พฤทธิ์

37.   RJ 0981 0188 0 TH สิริรส

38.   RJ 0981 0189 3 TH นุชนภา

39.   RJ 0981 0190 2 TH อาร์ชวัส

40.   RJ 0981 0191 6 TH พรทิวา

41.   RJ 0981 0192 0 TH ริญรภัสร์

42.   RJ 0981 0193 3 TH  ภูษณิศา

43.   RJ 0981 0194 7 TH มณนิสา

44.   RJ 0981 0195 5 TH ณสิกาญน์

45.   RJ 0981 0196 4 TH ฉันทนา

46.   RJ 0981 0197 8 TH ชุติกาญจน์

47.   RJ 0981 0198 1 TH นันทวัน

48.   RJ 0981 0199 5 TH จิตรอุทัย

49.   RJ 0981 0200 1 TH สาริยา

50.   RJ 0981 0201 5 TH กษพล

51.   RJ 0981 0202 9 TH ระเบียบ

52.   RJ 0981 0203 2 TH ษราดา

53.   RJ 0981 0204 6 TH ศิริพร

54.   RJ 0981 0205 0 TH นันต์ธวุธ

55.   RJ  0981 0206 3 TH Pim Tassaneeya (ลาดพร้าว)

56.   RJ 0981 0207 7 TH สมสกุล

57.   RJ 0981 0208 5 TH สุจิตรา

58.   RJ 0981 0209 4 TH พิวารัตน์(พลับพลาไชย)

59.   RJ 0981 0210 3 TH พัชราภรณ์

60.   RJ 0981 0211 7 TH กิตติรัตน์

61.   RJ 0981 0212 5 TH อรสุทธา

62.   RJ 0981 0213 4 TH ธนิสา

63.   RJ 0981 0214 8 TH ชลิตา

64.   RJ 0981 0215 1 TH อรวรรณ

65.   PB 7028 5922 4 TH ชยสรรย์

66.   PB 7028 5923 8 TH ดวงกมล

67.   PB 7028 5924 1 TH Natt nAtt

68.   PB 7028 5925 5 TH ติราภรณ์

69.   PB 7028 5926 9 TH สุพธิดา(นนทบุรี)

70.   PB 7028 5927 2 TH ภัณทิรา

71.   PB 7028 5928 6 TH วันเพ็ญ

72.   PB 7028 5929 0 TH เสาวนิตย์

73.   PB 7028 5930 9 TH นันทวดี

74.   PB 7028 5930 9 TH ศรัญยา

75.   PB 7028 5932 6 TH ธนวัฒน์

76.   PB 7028 5933 0 TH สุนารี

77.   PB 7028 5934 3 TH ฐิติรัตน์

78.   PB 7028 5935 7 TH  เชน

79.   EN 2180 7909 4 TH อรุณรัตน์

80.   RJ 0981 0834 4 TH ธาริณี

81.   RJ 0981 0835 8 TH กุลนรี

82.   RJ 0981 0836 1 TH น้องเอิง

83.   RJ 0981 0837 5 TH ธัญพร

84.   RJ 0981 0838 9 TH ชลีวันท์

85.   RJ 0981 0839 2 TH อังค์วรา

86.   RJ 0981 0840 1 TH มยุรา

87.   RJ 0981 0841 5 TH พรรณนิภา(หลักสี่)

88.   RJ 0981 0842 9 TH ธาริณี(จตุจักร)

89.   RJ 0981 0843 2 TH พรอุษา

90.   RJ 0981 0844 6 TH จุฑามาศ

91.   RJ 0981 0845 0 TH ธารินี (จรเข้บัว)  

92.   RJ 0981 0846 0 TH วรรณวิภา

93.   RJ 0981 0847 7 TH ปานจิต

94.   RJ 0981 0848 5 TH พรพรรณ

95.   RJ 0981 0849 4 TH วนิดา

96.   RJ 0981 0850 3 TH ชวลี

97.   RJ 0981 0851 7 TH อัมรา

98.   RJ 0981 0852 5 TH อริสรา

99.   RJ 0981 0853 4 TH ภัทรสวันต์

100 RJ 0981 0854 8 TH กรวีร์

101 RJ 0981 0855 1 TH ณรัชช์อร (กงไกรลาศ)

102.RJ 0981 0856 5 TH ดวงใจ

103  RJ 0981 0857 9 TH จันจิดา

104. RJ 0981 0858 2 TH  ธนิศตา

105. RJ 0981 0859 6 TH ปิติกุล

106. RJ 0981 0860 5 TH ภิญญดา

 

107. RJ 0981 0861 9 TH รจนา

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

08/06/58

RJ 0942 4487 7 TH วรรณพร

RJ 0962 4488 5 TH ภัสสรา

RJ 0962 4489 4 TH เกษร

RJ 0962 4490 3 TH พินิดา

RJ 0962 4491 7 TH นงนุช

RJ 09624492 5 TH พรเพ็ญ

RJ 0962 4493 4 TH ธนุตรา

RJ 0962 4494 8 TH ธารารัตน์

RJ 0962 4495 1 TH วิจิตรา

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

10/06/58

EN 4265 2160 5 TH บจก.เทพวัลย์

EN 4265 2161 4 TH จตุพร

PB 4007 7094 5 TH สุทธินันท์

PB 4007 7095 4 TH Bung KV

PB 4007 7096 8 TH สุทธาสินี

PB 4007 7097 1 TH ดุษฎี

EN 4265 2162 8 TH อนุบาลสุธีธร 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

12/06/58

RJ 0965 1623 5 TH อัมพร

RJ 0965 1624 9 TH เลิศชัย

RJ 0965 1625 2 TH ทิพย์วารี

PB 4007 7148 1 TH จุฑาวรรณ

PB 4007 7149 5 TH ศิริเพ็ญ

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

15/06/58

RJ 0965 0318 8 TH สุกันยา

EN 2186 09190 2 TH น้องนานะ

RJ 0965 0327 6 TH จามิกร

RJ 0965 0317 4 TH สุธามาศ

EN 2186 0189 3 TH นาวิกาล

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

18/06/58

EN 4259 3352 5 TH ญาณิชพัฒน์

EN 4259 3353 4 TH ดารณี

EN 4259 3354 8 TH กิตติพันธุ์

RJ 0962 5361 3 TH วารุณี

RJ 0962 5362 7 TH คุณณัฏฐ์ปุณณภา

RJ 0962 5363 5 TH ม๊ะม๊าผ้าแพร

 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

19/06/58

EN 2186 7255 0 TH ศิริวรรณ

EN 2186 7256 3 TH ฉันทณัฏฐ์

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

22/06/58

EN 4264 7148 4 TH กฤษดา

EN 4264 7149 8 TH วชิรวิทย์

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน

23/06/58 

PB 4007 7802 5 TH วิธิดา

PB 4007 7803 4 TH เลิศลักษณ์

PB 4007 7804 8 TH กมลทิพย์

 

25/06/58

PB 7031 7790 2 TH กษพล

RJ 3908 7589 5 TH นิษารัตน์

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน

27/06/58

RJ 3908 7136 9 TH รุจิรัตน์

PB 7031 7872 1 TH นิตดล

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-9 จากทั้งหมด 9 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้
>>>> คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกซื้อสินค้า
และทำรายการได้อย่างสบายใจเลยนะคะ       เพราะร้านเราได้ทำการ         จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
สั่งแล้วได้รับสินค้าแน่นอนจ้า <<<<

-----------------------------------

 >>>> สั่งสินค้า/สอบถาม <<<<

line id : pearnut

-----------------------------------

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม274,305 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด153,932 ครั้ง
เปิดร้าน18 ธ.ค. 2556
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก